The Human Element

Grundbultar i konceptet

The Human Element ger oss möjlighet att arbeta med våra relationer. Det kan gälla beteendemönster, rädsla för konflikter, stelbenthet, bristande samarbetsförmåga, svårigheter att se sig själv i helheten, att se sin egen delaktighet i det som sker och bristande förmåga att bearbeta eller avsluta projekt. Vi människor använder mycket energi till försvarsattityder, till att trycka ner verkliga känslor som hindrar oss från att klart se på det som händer här och nu, vilket gör oss trötta och stressade.

The Human Element är en produktivitets- och framgångsfaktor att räkna med.

Glädjen och styrkan ökar när vi talat sanning
Vi väljer hur vi lever våra liv, medvetet eller omedvetet
De mest djupgående och grundläggande besluten är enkla
Människan sätter själv gränser
Allt hänger ihop
Glädjen ökar när vi fullföljer och når målet
Grunden för hälsa och lycka.
Styr vårt beteende. Hindrar oss från att ta emot kärlek och känna lycka här och nu!
MIN SANNING
EGNA VAL
ENKELHET
GRÄNSLÖSHET
HELHET
FULLBORDAN
SJÄLVAKTNING
RÄDSLOR
z

Will Schutz
Will Schutz ägnade sitt liv åt att forska och undervisa om samspelet mellan människor. Hur människorna fungerar tillsammans avgör hur organisationen fungerar. Mest känd hos oss är han för den teori han utarbetade som helt ung på 1950-talet, FIRO-teorin och för den pedagogiska modellen The Human Element, som han krönte sitt livsverk med på 1990-talet.
I samarbete med Abraham Maslow, Ida Rolf, Moshe Feldenkrais, Fritz Perls, Timothy Leary och Alexander Lowen experimenterade och utvecklades Will Schutz. Tillsammans var deras avsikter att hjälpa människor att utforska sig själva och använda hela individens Will Schutzpotential. Will Schutz var verksam på flera universitet i USA bl a Harvard, Chicago, San Fransisco m fl, samt har inspirerat och väglett chefer och medarbetare i olika organisationer som IBM, NASA, Coca-Cola och amerikanska flottan. Han skrev och gav ut åtta böcker.
The Human Element står på en mycket god grund av såväl mångårig forskning som praktisk tillämpning. Teorierna tillämpas på många håll i organisationer runt om i världen.

The Human Element präglas av ett integrerat synsätt på flera mänskliga frågor inom organisationen: Ledarskap, grupputveckling, beslutsfattande, problemlösning och kreativitet.

Will Schutz var övertygad om att ett effektivt samarbete skapas i en atmosfär av öppenhet och delaktighet. Han menade också att medvetenheten om vår valfrihet ger oss handlingsutrymme och lär oss ta fullt ansvar för vårt beteende och våra känslor. Likaså beskrev han hur mänskliga relationer kan ses i tre dimensioner, vilka förklarar hur vi människor relaterar till varandra och oss själva. Dessa dimensioner är tillhöra, kontroll, öppenhet.

Exempel på företag som framgångsrikt tillämpat The Human Element är: